welcome to here!

祝宿命的风3——生日快乐

生日快乐!二十岁,年轻的生命,有着激情与更多梦想的年龄,在这特别的日子祝你平安幸福! ------------------------------------------------我在红绿灯口上,不是等待下一个绿灯我才走。我闯红灯,等绿灯。你等等我。。。。等我撞得头破血流的脸,对你微笑。。。。。。

  • 相关tag: 三月相约027文章